เว็บแอปพลิเคชั่นตรวจภาษาไพทอนสำหรับผู้เริ่มเขียนโปรแกรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา แสนศิริ, วราลี ฟูเจริญ, ทิชานนท์ รตนแสนวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากแนวโน้มเทรนของภาษาคอมพิวเตอร์ 2021 ที่อ้างอิงจากรายงาน PYPL (ดัชนีการเขียนโปรแกรม PopularitY) ปี 2020 โดยใช้ Google Trends พบว่า ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งโดยที่มีเปอร์เซ็นส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 29.72% [2] อีกทั้งยังเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากที่สุด จึงเป็นที่นิยมในการใช้ขึ้นมาเรื่ยๆอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาไพทอนสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับภาษาไพทอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงต้องการจัดทำเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้เริ่มต้นในการเขียนภาษาไพทอนขึ้นเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเขียนภาษาไพทอนไปในตัว