ระบบแจ้งเตือนวันนัดฉีดวัคซีนของทารกแรกเกิด ถึง 4 ปี สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวพร ปัญญสถิต, อัยศิกา ย่องซื่อ, มนพร พรหมมงคลกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยังกูร ธนรุจิวิวรรธน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาระบบการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะมีการนัดฉีดวัคซีนให้แก่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 4 ปี ตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เนื่องด้วยปัจจัยทางครอบครัวที่แตกต่างกัน เช่น บางครอบครัวผู้ปกครองทำงานนอกบ้านแล้วให้เด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย หรือ อยู่กับผู้ปกครองเองแต่ไม่สามารถจดจำตารางนัดฉีดวัคซีนได้ จึงส่งผลต่อสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก

ทางคณะผู้จัดทำจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนวันนัดฉีด

วัคซีนของทารกแรกเกิดถึง 4 ปี สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Sweetie Vaccination) โดยการให้ผู้ปกครองของทารกแรกเกิดสมัครเป็นสมาชิก ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุตรหลานของผู้สมัครสมาชิก จะได้รับการเลือกการฉีดวัคซีนที่บังคับตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกระทรวงสาธารณสุข และจะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องการฉีดวัคซีนผ่านทาง Email สำหรับแอดมินที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลาของทารกแรกเกิดถึง 4 ปี สามารถแก้ไขวัคซีน เปิด-ปิดการใช้งานได้ เพิ่มวัคซีนได้ ผู้ปกครองสามารถเลือกฉีดวัคซีนเสริมที่นอกเหนือจากวัคซีนพื้นฐานให้แก่ทารกได้ ซึ่งอาจจะเป็นวัคซีนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้น เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ของทารกสำหรับการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก และจะมีการจัดทำเป็น Mobile Application เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและการติดต่อสื่อสารของผู้ปกครองกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล