ระดับความเค็มของน้ำที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของปลาการ์ตูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัชญา อัคคีสุวรรณ์, ณภัทร รัตนกูล, ธันย์ชนก ลุ้งบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิมลฑา จันทร์นุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรื่อง ระดับความเค็มของน้ำที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของปลาการ์ตูน การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทดลองศึกษาระดับความเค็มที่ทำให้ปลาการ์ตูนมีชีวิตอยู่รอด โดยทางคณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองออกเป็น3ชุดการทดลอง ได้แก่ ระดับความเค็มที่30 ppt, ระดับความเค็มที่20ppt และ ระดับความเค็มที่10ppt เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าเราสามารถนำปลาชนิดนี้มาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง เนื่องจากปลาการ์ตูนเป็นสัตว์สวยงามอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะทำให้ปลาการ์ตูนสามารถเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้