เครื่องกรองไมโครพลาสติกที่เกิดจากการหลุดลอกของเสื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ขณะซักผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิไรพร อุดมพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการใช้พลาสติกเป็นองค์ประกอบในการผลิตสิ่งต่างๆ ในเกือบทุกสาขาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก นอกเหนือจากขยะพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นปัจจุบัน มักพบการปนเปื้อนของขยะพลาสติกที่มีขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการแตกตัวและการหลุดลอกของเนื้อพลาสติกขนาดใหญ่ซึ่งแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆ รวมไปถึงขยะพลาสติกที่มีอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่เริ่มแรกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมลสารประเภทไมโครพลาติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร จากข้อมูลสถิติของ IUCN (International Union for Conservation of Nature) รายงานว่า แหล่งที่มาของไมโครพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมที่มากที่สุดเป็นไมโครพลาสติกที่หลุดลอกระหว่างการซักเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์มากถึง 35% และจากการศึกษางานวิจัย The contribution of washing processes of synthetic clothes to microplastic pollution พบว่าไมโครพลาสติกที่หลุดระหว่างการซักผ้ามีอยู่หลายขนาดและแตกต่างกันไปตามชนิดของเนื้อผ้าโดยมีขนาด 400, 60 และ 20 ไมครอน โดยขนาดที่มีปริมาณมากที่สุดคือ 60 ไมครอน และพบว่าในการซักผ้าแต่ละครั้งอาจก่อให้เกิดไมโครพลาสติก 124 ถึง 308 มิลลิกรัมต่อผ้า 1 กิโลกรัม และไมโครพลาสติกเหล่านั้นไหลลงสู่ท่อระบายน้ำไปพร้อมกับน้ำจากการซักผ้าโดยไม่มีการกรอง ผู้พัฒนาจึงได้คิดและพัฒนาโครงงานเครื่องกรองไมโครพลาสติกที่เกิดจากการหลุดลอกของเสื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ขณะซักผ้าเพื่อช่วยกรองและป้องกันไมโครพลาสติกที่จะเข้าไปปนเปื้อนกับท่อระบายน้ำตามสถานที่ต่างๆ