เครื่องกรีดผือประหยัดเวลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร เสนาฤทธิ์, สุพิชชา สาฆ้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยที่เป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และเป็นการนำพืชที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครอบครัว ซึ่งวัสดุที่นำมาทำการทอนั้นก็มีต้นกกหลายสายพันธุ์ เช่นต้นกกกลม ต้นกกสามเหลี่ยมหรือต้นผือ ซึ่งโครงงานเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ทอเสื่อ จึงได้ประดิษฐ์เครื่องกรีดผือขึ้นมาให้สามารถ กรีดผือได้เร็วขึ้นและได้จำนวนเส้นที่มากขึ้น

ซึ่งในการดำเนินงานได้มีการสอบถามถึงปัญหาที่กลุ่มประชาชนที่ทอเสื่อ จึงได้ทราบถึงหลายปัญหาและได้เลือกปัญหาที่พบในขั้นตอนการเตรียมต้นผือ คือขั้นต้อนการกรีดหรือจักต้นผือได้ปริมาณน้อย จึงเล็งเห็นปัญหาเรื่องนี้ จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นผือที่ใช้ในการทอเสื่อและได้จัดทำโครงงานเล่มนี้มา