เครื่องกรองอากาศเฉพาะจุดขนาดพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลภัทร บุตรคาน, ณัฐพงศ์ เหลื่อมล้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองกาศในปัจจุบันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งหนึ่งที่ควรมีไว้ประดับบ้านเนื่องด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นในประเทศไทยได้พบกับปัญหาขนาดใหญ่จากควัน และฝุ่นละอองซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนฝุ่นควันคือลักษณะของอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาค ขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีจำนวนมากล่องลอยอยู่ทั่วไปทำให้การมองเห็นอากาศเป็นฝ้าขาวในบรรยากาศที่มีฝุ่นควันเกิดขึ้นจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงซึ่งเกิดจากฝุ่นละอฝุ่นละอองจากรถยนต์งควันจากไฟป่า ยานพาหนะในเมืองใหญ่ ปัจจุบันเครื่องกรองอากาศในส่วนมากมีขนาดใหญ่ พกพาไม่สะดวก จากสาเหตุดังกล่าวผู้จัดทำจึงอยากที่จะประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศขนาดพกพา เพื่อสนองความต้องการของผู้คนที่ต้องการพกเครื่องกรองอากาศที่สามารถพกพาได้และต้องการไปใช้ภายนอกบ้าน