กล่องเก็บพริกแห้งยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลน่าน ไชยรัตน์, อิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย, เมธาพร พิรัญเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างกล่องเก็บพริกแห้ง เพื่อยับยั้บเชื้อรา Aspergillus sp. ในพริกแห้ง โดยสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวแป้นเปรียบเทียบกับตาฮิติด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำ จากผลการทดสอบและเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ของมะนาวทั้ง 2 พันธุ์โดยวิธี disc diffusion method พบว่า ค่าเฉลี่ย inhibition zone ของน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวตาฮิติมากกว่ามะนาวแป้น 1.125 mm ดังนั้นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวตาฮิติมีประสิทธิภาพมากกว่า และขึ้นรูปกล่องจากเส้นใยใบสับปะรด แกลบบดและกาวแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวตาฮิติร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก ได้ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความสามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ของกล่องเก็บพริกแห้งที่ใส่และไม่ใส่น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวตาฮิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบการสังเกตด้วยตาเปล่า พบว่าแผ่นกล่องทดสอบที่ผสมน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวตาฮิติที่ความเข้มข้นต่อน้ำมันมะกอก 1 : 0 ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าแผ่นกล่องชุดควบคุม จึงจะพบเชื้อรา Aspergillus niger ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าโครงงานที่นำเสนอสามารถนำกล่องมาใช้บรรจุพริกแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวตาฮิติ