กังหันน้ำจากขวดพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ราเมศ ยาสมุทร, ชัยธัช รัตนสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรชัย ปัญโญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งไม่เกิดประโยชน์และทำให้เกิดมลพิษทางขยะพวกผมจึงอยากนำขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาประดิษฐ์กังหันน้ำจากขวดพลาสติกเพื่อที่จะสามารถลดจำนวนขวดพลาสติกและยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งกังหันน้ำจะใช้แรงน้ำหมุนตัวกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้มีไฟฟ้าเก็บไว้ใช้และเสียทรัพยากรในส่วนอื่น

ทางผู้พัฒนาได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการหมุนกังหันจากแรงน้ำมาหมุนกังหันต่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วของกังหันน้ำเพื่อที่สะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากและรวดเร็วมากขึ้นและยังสมารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อมอเตอร์หรือการนำกระแสไฟฟ้าจากภายนอกได้