การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของยาย้อมสีผมด้วย Electro Fenton reaction

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรประดับ บุญรอด, อู่ทอง เสนางคนิกร, ปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข ศรีคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้ยาย้อมสีผมจำนวนมาก โดยยาย้อมสีผมจะมีการตกค้างในน้ำ ซึ่งสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของยาย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และการกำจัดสารอินทรีย์วิธีหนึ่งคือ การใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน การบำบัดน้ำเสียในขนาดเล็กสามารถกำจัดสารอินทรีย์ในยาย้อมสีผมได้ดีกว่าการบำบัดรวม จึงนำมาสู่โครงงานของพวกเรา การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของยาย้อมสีผมด้วย Electro Fenton reaction โดยเราได้ศึกษา Fenton reaction ที่เป็น advanced redox reaction สามารถกำจัดสารอินทรีย์ได้ และหาสภาวะที่ดีที่สุดที่สามารถกำจัดสารอินทรีย์จากยาย้อมสีผมได้ โดยปัจจัยที่ศึกษาคือความเข้มข้นของ Fe^(2+), H_2 O_2 ซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักใน Fenton reaction ที่จะทำให้เกิดตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง และศึกษาค่า pH ที่เหมาะสมกับ Fenton reaction และนำผลการทดลองมาพัฒนากับ Electro Fenton reaction ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต่อขั้วไฟฟ้าเข้าไป ลดการใช้ hydrogenperoxide และ ลดการเติม catalys และทำให้เกิดจากกำจัดสารอินทรีย์จากยาย้อมสีผมได้ดีที่สุด