การศึกษาสภาพการพันตัวของหูฟังในสภาวะที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ มุกดาพิทักษ์, ชนาพร กาศยปนันทน์, พิริยะ ตระกูลฮุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุพร พันตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เราสามารถหาความความรู้ และความบันเทิงได้ผ่านเทคโนโลยีรอบตัวเราอาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน (Daily, 2016) ในปัจจุบันการศึกษาไม่ถูกจำกัดเพียงในห้องเรียน การเรียนออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากเราสามารถเรียนได้ทุกเวลา เพียงมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้การบริหารเวลาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น (จีรวัสส์, 2017) และจากการสำรวจพบว่าธุรกิจความบันเทิงที่สามารถสร้างเงินได้มากในลำดับต้นของโลกคือ ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนต์ (business tech, 2015) ซึ่งธุรกิจทั้งสองมีการใช้เสียงในการเข้าถึงอารมณ์ของผู้คน ทำให้ผู้ที่รับฟังรู้สึกถึงอารมณ์ของเรื่องราวและรู้สึกมีส่วนร่วมในเรื่องราวมากขึ้น เพราะเสียงส่งผลต่ออารมณ์ของคนและแต่ละคนจะมีลักษณะเสียงเพลงที่ชื่นชอบแตกต่างกันไป (Warren, 2014)เพราะเสียงส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกคนเนื่องจากเราสามรถรับรูเสียงได้ผ่านทางหู และหูมีส่วนเชื่อมต่อกับสมองและมีความสัมพันธ์บางส่วนกับสมองส่วนควบคุมความรู้สึก ดังนั้นการรับรู้เสียงจึงเป็นหนึ่งในรูปแบบความบันเทิงที่สำคัญมาก (Amplifon, 2018) เสียงมีลักษณะเป็นคลื่นซึ่งมีคุณสมบัติในการแพร่กระจายผ่านตัวกลางต่างๆ ซึ่งอากาศเป็นหนึ่งในตัวกลางทำให้เสียงสามารถแพร่กระจายไปได้เป็นบริเวณกว้าง (Margaret, 2005) ซึ่งอาจส่งผลรบกวนผู้ที่ไม่ต้องการรับฟังได้การกระทำใดที่เป็นสิทธิของเราควรอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย เพราะความเกรงใจเป็นสิ่งกำกับพื้นฐานในสังคม (อรรถจักร์, 2017)ดังนั้นหูฟังจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้เราสามารถได้ยินเสียง ได้รับข้อมูลความรู้และความบันเทิง โดยไม่รบกวนผู้อื่นเพื่อเป็นการเคารพสิทธิพื้นฐานซึ่งกันและกัน ทั้งนี้หูฟังส่วนมากมีลักษณะเป็นสายและมักเกิดการพันกันและเกิดปมขึ้น แม้เก็บรักษาอย่างดีในกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้สายหูฟังเสียหายได้ จาก Knot Theorem ซึ่งศึกษาการพันกันเป็นปมของเชือก 1 เส้น เราสามารถจำลองสายหูฟังในรูปแบบเชือก 3 เส้น ทำให้การพันกันของสายหูฟังสามารถจำแนกเป็นรูปแบบการพันที่ชัดเจนได้ (Raymer & Smith, 2007) ซึ่งปัญหาหูฟังพันกันเป็นปัญหาประจำวันของทุกคนที่ทำให้คนที่ต้องการใช้งานหูฟังรู้สึกไม่อยากใช้ (Ashwin, 2015) ทำให้กลุ่มของพวกเราสนใจศึกษาสาเหตุในการพันของหูฟังในสภาพที่แตกต่างกัน เพื่อสังเกตสภาพของหูฟังและศึกษาหาสาเหตุที่ส่งผลให้หูฟังพันกัน