โคมไฟต้านเชื้อโควิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิณทิพ ระย้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล พุทธพฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคโควิด 19 โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการ ค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่ จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019 ในขณะนี้ โรคโควิด19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก เหตุการณ์ระบาดเป็นวงกว้างเกิดเมื่อคนหนึ่งคนแพร่เชื้อไวรัสไปสู่คนกลุ่มใหญ่ผิดปกติสถานการณ์ที่จะทวีความรุนแรงของการระบาดเป็นวงกว้างรวมถึงการชุมนุมขนาดใหญ่ การอยู่อาศัยด้วยกันจำนวนมาก ฯลฯ เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนกินอยู่ประจำ มีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วยกินภายในหอนอนไม่เกิน 50 คน บางหอนอนก็ประมาณ 60 คน เมื่อเดือนปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เป็นการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่นักเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มาจากคนละจังหวัดกันทั้งนั้น ยิ่งตอนนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงมีการให้นักเรียนที่กลับมาก่อนนั้นได้ทำการกักตัว 14 วัน โดยทั้งนี้มีการแบ่งให้นักเรียนพักอาศัยกันในแต่ละหอพัก แต่ละหอพักไม่ต่ำกว่า 30 คน โดยจะมีครูประจำหอนอนเป็นผู้ดูแลนักเรียน ทางคณะผู้จัดทำจึงเป็นว่าควรมีการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ภายในโรงเรียน จึงคิดพัฒนาทำ anti covid lamp ขึ้นที่ใช้สารนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ปฎิกิริยาต่างๆมาใช้ในการทำโครงงานในครั้งนี้ โดยทั้งนี้โครงงานที่ทำนั้นต้องไม่ทำให้อันตรายแก่นักเรียน และนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ภายในโรงเรียน โดยมุ่งหวังที่จะให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยจากโรค Covid-19