เสื้อชูชีพช่วยชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิณทิพ ระย้า, วนิดา กล่ำศรีทอง, ก้องภพ เกตุพงษ์พันธ์ุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล พุทธพฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เสื้อชูชีพช่วยชีวิต(Rescue life jecket)

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจังหวัดกระบี่ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลมากมายและมีผู้คนมาเที่ยวชมเกาะต่างๆ จึงมีการเดินทางทางเรือเพื่อไปยังที่ต่างๆ ปัจจุบันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุทางน้ำอยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดเหตุการณ์ในแต่ละครั้งเป็นที่สะเทือนขวัญกับคนไทยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางทะเล ซึ่งไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทันที ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานต้นแบบเสื้อชูชีพช่วยชีวิตขึ้นมา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว และเสื้อชูชีพที่ทำด้วยผ้า NANO มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ช้า โดยการนำบอร์ด Kid-bright ติดที่เสื้อชูชีพเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและแสดงผลไปยังผู้ปล่อยเรือที่อยู่บนฝั่งว่าคนในเรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่าไร เมื่ออุณหภูมิของร่างกายต่ำเกินไปตัวแผ่น Heater ก็จะปล่อยความร้อนให้ร่างกายอยู่ในอุณหภูมิที่พอดี

2.วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิต่ำเกินไป

  • เพื่อรับรู้ว่าคนบนเรือยังมีชีวิตอยู่

  • เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว

  • เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

  1. ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลนำไปสู่การจัดทำโครงงานนี้

    เนื่องจากปัจจุบันภาคใต้มีข่าวเกี่ยวกับเรือล่มกลางทะเล ซึ่งทำให้มีอัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวในทะเลให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง และผู้คนที่มาท่องเที่ยวก็ขาดความมั่นใจในการนั่งเรือ และชาวต่างชาติบางส่วนไม่กล้าล่องเรือชมเกาะ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยว ซึ่งผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ที่เป็นที่นิยม จึงได้คิดค้นโครงงานเสื้อชูชีพช่วยชีวิตเพื่อให้นักท่องเที่ยวไว้วางใจในการท่องเที่ยวมากขึ้น