โคมไฟฟอกอากาศโดยใช้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติญา กูลดี, นรินทร์ ชื่นเรณู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล พุทธพฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนประจำ ซึ่งทางโรงเรียนของเรานั้นเน้นในเรื่องความสะอาด และสุขภาพของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ในทุกๆวันนักเรียนจะทำความสะอาดหอนอน ภายในหอนอน แต่บริเวณบนหอนอนนั้นนักเรียนได้ทำความสะอาด แต่ก็ไม่สะอาดเพียงพอเนื่องจากมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ยิ่งละอองฝุ่นมีขนาดเล็กลงเท่าใด ก็ยิ่งเป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพเท่านั้น ฝุ่นละอองที่ได้ถูกสูดหายใจเข้าไป และมีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปลึกถึงปอดและทางเดินหายใจได้ บางอนุภาคอาจจะเข้าไปถึงกระแสเลือดและไหลเวียนทั่วร่างกายของเราได้ในที่สุด มลพิษในอากาศเป็นทั้งสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจและที่ทำให้โรคกำเริบขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด อีกทั้งการเผชิญกับมลพิษในอากาศเป็นระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้ ยิ่งเป็นฝุ่น pm2.5 ซึ่งเป้นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก 2.5 ไมโครเมตร ซึ่ง 2.5 ไมโครเมตรนั้นเป็นขนาดฝุ่นละอองที่เล็กมากๆ มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ฝุ่น PM2.5 นั้นจะล่องลอยอยู่ในอากาศ รวมตัวกับก๊าซหรือไอน้ำ ทำให้เกิดเป็นหมอกควันจำนวนมากในอากาศ และด้วยขนาดที่เล็กมากๆของฝุ่นละอองประเภทนี้ ทำให้ฝุ่นเดินทางผ่านเส้นขนในจมูกของเราของไปได้ นำพาสารประเภท แคดเมียม โลหะหนัก ปรอท แทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ กระแสเลือด และอื่นๆของตัวเราได้ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อนักเรียนในหอนอนได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ และได้จัดทำ โคมไฟฟอกอากาศโดยใช้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ขึ้นเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาการกำจัดฝุ่นละอองภายในหอนอนของนักเรียนในโรงเรียน ในการกำจัดฝุ่นละอองนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงนำตัว kidbright มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานจึงทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่จะนำมาแก้ปัญหาโดยนำเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0 โดยระบบสมองกลคอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวณและควบคุมการทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทำโครงงานโคมไฟฟอกอากาศโดยใช้นาโนไททาเนียมได ที่สามารถกำจัดเศษฝุ่นละอองหรือฝุ่นต่างๆที่อยู่ภายในหอนอน และยังสามารถใช้ในการทำการบ้าน ขณะที่ไม่มีไฟฟ้า เนื่องจากตัวโคมไฟฟอกอากาศนั้น จะทำงานได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้า ทำให้ในตอนที่ไฟดับสามารถอำนวยความสะดวกโดยการให้แสงไฟได้อีกด้วย