โยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเสริมน้ำมันรำข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญ เตชะสนธิชัย, ศิรประภา รัตนวงศาเมธากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 2,200 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรโลก อาจกล่าวได้ว่าตัวเลขนี้เป็นจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่สูงมาก และปัญหาของผู้สูงอายุที่ควรได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน คือ โรคอัลไซเมอร์ และปัญหาระบบย่อยอาหารที่ไม่สามารถย่อยนมได้ เนื่องจากไม่มีเอนไซม์ในการย่อยคณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะนำนมถั่วเหลืองมาใช้แทนนมวัว เนื่องจากนมถั่วเหลืองมีปริมาณโปรตีนที่สูง และยังสามารถช่วยลดระดับโคเลสตอรอลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ และดูดซึมได้ดีทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยเหมือนมวัว ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของโยเกิร์ตจากนมถั่วเหลืองที่มี อัตราส่วนของนมถั่วเหลืองต่อหัวเชื้อโยเกิร์ตในอัตราส่วน 83:17 (วรรณภา ทาบโลกา, มปป.) โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการบ่มที่ต่างกัน คือ 9 ชั่วโมง 11 ชั่วโมง และ 13 ชั่วโมง นำมาศึกษาค่าPH ปริมาณกรดแลคติก และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นนำสูตรที่ดีที่สุดไปพัฒนาต่อ โดยเติมบับเบิ้ลปอป เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ขนาด คือ 0.25 และ 0.5 mm บรรจุน้ำมันรำข้าวซึ่งมี โคลีนในปริมาณมากมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลในสมอง บำรุงระบบประสาทต่างๆ ซึ่งผู้จัดทำได้เริ่มทำการทดลองไปแล้วบางส่วนพบว่าโยเกิร์ตถั่วเหลืองสูตรที่บ่ม 11 ชั่วโมง มีสมบัติทางเคมีและกายภาพดีที่สุดโดย มีค่า PH เท่ากับ 4.76 ปริมาณกรดแลคติกเท่ากับ 6×〖10〗^(-3) g/ml และคาดว่ามีปริมาณจุลินทรีย์เท่ากับ 〖4.3×10〗^7 CFU/ml (วรรณภา ทาบโลกา, มปป.) จึงนำโยเกิร์ตสูตร 11 ชั่วโมงมาศึกษากับเม็ดขนาดของเม็ดบับเบิ้ลปอปเพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดในการผลิตโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเสริมน้ำมันรำข้าวสำหรับผู้สูงอายุ