ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อสมบัติทางเคมีของดินในบ่อกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยานุช จตุพิธพรจันทร์, จุฑามณี เพิ่มบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำบ่อกุ้งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดตรัง และการทำบ่อกุ้งก่อให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย เช่น การเสื่อมโทรมของป่าชายเลน พืชในบริเวณนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไป ได้และล้มตาย การสะสมของเกลือและสารเคมีต่างๆในดิน ทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม ซึ่งดินเค็มคือดินที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในดินมากเกินไปทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดินส่งผลทำให้ไม่สามารถนำดินในบริเวณนั้นมาใช้ประโยชน์ต่อได้ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่แก้ปัญหาสภาพดินบริเวณเหล่านั้น โดยการปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุปรับปรุงดินที่หาง่ายตามธรรมชาติ ซึ่งวัสดุปรับปรุงดินจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินและลดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ภายในดินทำให้สามารถนาดินที่ได้จากการปรับปรุงมาใช้ประโยชน์ต่อได้ในด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืช และในด้านอื่นๆ