ผลของการใช้มะละกอและกล้วยสุกในอาหารเลี้ยงสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มความเข้มสีของปลาหางนกยูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บงกช​ ขวัญ​นิ​มิตร​, สุกัญญา ภูสุมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปลาหางนกยูงเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย มีความทนทาน ปัจจุบันมีผู้สนใจนิยมหันมาทำธุรกิจเลี้ยงปลาสวยงามกันเพิ่มขึ้น มีการจัดประกวดปลาสวยงามประเภทต่าง ๆ ซึ่งเกณฑ์การประกวดนอกจากรูปร่างลักษณะภายนอกที่สวยงามแล้ว สีที่ปรากฏบนตัวปลาก็เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการตัดสิน จากการศึกษาพบว่าสีของตัวปลาเกิดจากการสะสมของ carotenoid pigment ที่บริเวณผิวหนัง Carotenoids เป็นสารรงควัตถุมีสีเหลืองจนถึงแดงจัด เมื่อรวมตัวกับโปรตีนมีคุณค่าในการสร้างสี เป็นสารที่ปลาต้องได้รับจากสารอาหารเท่านั้น โดย Carotenoids เป็นสารที่มีปริมาณสูงในกล้วยและมะละกอ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทดสอบผลของมะละกอและกล้วยสุกเพื่อเร่งสีของปลาหางนกยูง ทดลองโดยใช้อาหารที่ผสมมะละกอสุกอบแห้ง อัตราส่วน 10% 20% และ30% โดยน้ำหนัก และอาหารที่ผสมกล้วยสุกอบแห้ง อัตราส่วน 10% 20% และ30% โดยน้ำหนัก เปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงสำเร็จรูปจากท้องตลาด นำปลาหางนกยูงเพศผู้อายุ 3 เดือนมาทดลอง โดยให้อาหารเลี้ยงสำเร็จรูป 2 สัปดาห์ก่อนทดลอง จากนั้นเลี้ยงด้วยอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ วัดค่าสีเริ่มต้นและหลังการให้อาหารทดลองทุก ๆ 20 วัน ด้วยการเทียบสีกับแผ่นเทียบสี (RHS COLOR CHART) เพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือ และนำผลการทดลองไปใช้ได้จริงในอนาคต นำไปสู่การต่อยอดการใช้สารสีจากธรรมชาติ เพื่อให้ปลาหางนกยูงมีสีสันสวยงาม ขายได้ในราคาสูงยิ่งขึ้น ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไป