กระเบื้องจากเปลือกหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิชญ์ ภูสีเงิน, นวพล เเก้วหานาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำเอาเปลือกหอยแครง ที่เหลือจากเศษอาหารมาทำเป็นกระเบื้องจากเปลือกหอยแครง ที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับกระเบื้องทั่วไปที่ขายตามท้องตลาด