กระเบื้องพลาสติกทดแทนจากพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต(PET)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ เวชทัพ, สมบูรณ์แบบ ปักเสติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกส่งผลกระทบอย่างมากต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การนำขยะมารีไซเคิลจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการลดปัญหาขยะพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต สามารถนำมารีไซเคิล เป็นวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำกับมาใช้ใหม่ได้ กระเบื้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที้น่าสนใจเนื่องจากปัจจุบันในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตกแต่งมีความต้องการใช้ปริมาณมาก ดังนั้นการทำกระเบื้องพลาสติกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการลดขยะ และสร้างวัสดุทางเลือก ให้กับผู้อุปโภคการทำประเบื้องพลาสติกทำได้โดยนำพลาสติก PETมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำมาหลอมแล้วขึ้นรูปเป็นกระเบื้องจากนั้นนำซิลิกาแอโรเจลที่มีคุณสมบัติในการทนความร้อนมาเคลือบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทนความร้อน ของกรเบื้องพลาสติก โดยกระเบื้องพลาสติกจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดจำนวนขยะพลาสติกและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้