เครื่องกำจัดยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียาพร ภูดอนตอง, ปัณกรณ์ กิตติ์วัฒนหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการเพิ่มอัตราของยุงเป็นจำนวนเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มนุษย์จึงสร้างอุปกรณ์และเครื่องกำจัดยุงยุงในรูปแบบต่างๆ และเครื่องดักยุง ที่ใช้หลอด LED Black light ล่อยุงและดูดยุงมาเก็บไว้โดยที่ยุงสามารถมีชีวิตต่อได้ซึ่งจะอาจทำให้ยุงขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอีก และเป็นอันตรายต่อมนุษย์ละสัตว์จากยุงและอุปกรณ์กำจัดจัดยุง

คณะผู้จัดทำจึงคิดเครื่องกำจัดยุงที่ใช้หลอด LEDสีม่วง และ อุปกรณ์ดักยุงที่มีตะแกรงช็อตยุงที่สามารถทำให้ยุงตายได้โดยไม่สามารถเพิ่มจำนวนของยุงได้ ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสามารถใช้เครื่องกำจัดยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด