การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในเนื้อสัตว์แปรรูป จากสารสกัดของขิงและแทนนิน เพื่อพัฒนาเป็นสารกันบูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดาภา แซ่ลี้, ณัฐวรา ลองศรี, เพ็ญพิชชา สุฉายา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณชัย กลิ่นกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะมีรสชาติภายในตัว สามารถกินได้ในเวลารวดเร็ว และมีการเก็บรักษาได้นานกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไป เพราะมีสารกันบูดเป็นส่วนผสม เช่น โซเดียมไนไตรท์ พาราเบนส์ เป็นต้น แต่สารเหล่านี้หากได้รับปริมาณมากเกินไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในต่อผูรับประทานปริมาณมาก ผู้จัดทำจึงศึกษาเกี่ยวกับสารที่สามารถยับยั้งการเกิดแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้ตากอาหารเหล่านี้ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยถึงแม้จะรับประทานในปริมาณมากต่อวัน