การสังเคราะห์ไฮโดรเจลของเพคตินที่ได้จากก้านผักตบชวาเพื่อทดแทนการใช้ Super Absorbent Polymers (SAPs) ในผ้าอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิศา บุญยะเกียรติ, เพียรเพ็ญ คูณศรีรัตน์, ธิดาพร เชียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณชัย กลิ่นกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องขยะล้นโลก ถึงแม้จะมีการพัฒนาผ้าอนามัยออกมาในรูปแบบใหม่ เเต่ยังมีปัญหาเรื่องการย่อยสลาย เนื่องจากผ้าอนามัย 1 ชิ้น ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน ทางคณะผู้จัดทำ จึงมีการคิดค้นการทำไฮโดรเจลที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลายของผ้าอนามัยได้เร็วขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาวิธีการสังเคราะห์ไฮโดรเจลของเพคตินที่ได้จากก้านผักตบชวา และศึกษาประสิทธิภาพ ในการดูดซับของเหลวของไฮโดรเจลที่ได้ เพื่อสามารถทดแทนการใช้ Super Absorbent Polymers (SAPs) ในผ้าอนามัย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่มีอาการแพ้