การพัฒนาเม็ดบีดส์ร่วมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองแต่ละชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิกา ประถมทับ, กิตติยา บรรเทิง, กันต์กมล กาศสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ, พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไส้เดือนฝอยที่เป็นสาเหตุการเกิดรากปมในพืช(Meloidogyne spp.)ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชที่สําคัญทาง เศรษฐกิจทุกกลุ่ม เช่น พืชหัว พืชผัก ไม้ผล พืชเส้นใย ไม้ดอก ไม้ประดับ และธัญพืช โรคของพืชส่งออกที่เกิดจาก ไส้เดือนฝอย โรคพืชที่พบว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อก่อโรค (casual organisms) อาจเกิดจากการขาดธาตุอาหารเพราะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีน้อย ส่วนปัญหาโรคของพืชที่เกิดจากเชื้อก่อโรคชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย พืชก็จะแสดงอาการใบเล็กลง ใบจุด ใบไหม้ใบเหลืองซีด กิ่งก้านสั้น ลําต้นแคระแก รน รากกุด รากปม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ได้รายงานถึงปัญหาการแพร่ ระบาดของโรครากปม ในพื้นที่การปลูกพริกจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงทําให้เกิดความเสียหาย กว่า 1,629 ไร่ เป็นสาเหตุทํา ให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตและคุณภาพลดลงร้อยละ 50-100 คิดเป็นมูลค่าความ เสียหายมากถึง 50-80 ล้านบาท (คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วิธีการป้องกันและการกําจัดไส้เดือนฝอย

1.นําพืชที่เป็นโรคไปเผาหรือทําลายทิ้ง แต่ก็การเผาจะเป็นการเพิ่ม ควันในอากาศทําให้อากาศมีฝุ่นและมลพิษต่างๆ

2.ปลูกพืชที่สามารถลดอาการเกิดปมได้ปลูกไว้ข้างๆกับพืชหลัก เช่นดอกดาวเรือง เพราะดอกดาวเรืองมีสารที่ขื่อว่า แอลฟ่า ทอเธียนิล (Alpha terthienyl) ช่วยในการไล่ไส้เดือน ดิน แต่มีข้อเสียคือเป็นการลดพื้นที่ในการเกษตร ( ข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี )

3.การใช้สารสกัดจากดอกดาวเรือง เป็นเวลา2เดือน พบว่า มีอัตราการเกิดปมรากน้อยลง จากการเปรียบเทียบที่ ใช้สารสกัดและไม่มีสารสกัดช่วย (ผลงานวิจัยของสารสกัดจากดอกดาวเรืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม มะเขือเทศ) จึงมีแนวทางว่าอยากจะนําสารสกัดดอกดาวเรืองมาป้องไส้เดือนดิน โดยจะนําพันธุ์ซอฟเวอร์เรน (Sovereign) พันธุ์ทอรีดอร์ (Toreader) และพันธุ์ดับเบิล อิเกิล (Double Egle) ที่คนมักนิยมปลูกมาทดสอบ ประสิทธิภาพของแต่ละพันธุ์ในการป้องกันไส้เดือนดินได้ดีที่สุด และขึ้นรูปในรูปแบบของเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลเพื่อให้ มีการปลดปล่อยในปริมาณที่คงที่

เนื่องมาจากปัญหาไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพืชผลทาง การเกษตร ทําให้ผลผลิตตกต่ำไม่ได้คุณภาพ จากที่ได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาไส้เดือนฝอยรากปมจากหลายๆ งานวิจัย พบว่าแต่ละงานวิจัยมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันเช่น การเผา แต่ก็จะทําให้เกิดมลพิษ โครงงานนี้จึง ต้องการศึกษาเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลร่วมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ชาวเกษตรกรจะเลือกใช้ในการการแก้ไข้ปัญหาโรครากปมในมะเขือเทศที่เกิดจากไส้เดือนฝอยทําลายระบบราก และคอยแย่งธาตุอาหารจากต้นมะเขือเทศ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสามารถควบคุมปริมาณสารสกัดจากดอกดาวเรืองได้ตามต้องการ โดยสาเหตุที่เลือกต้นมะเขือเทศเพราะเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการปลูกน้อย หาได้ง่าย และราคาไม่แพงปัญหา ไส้เดือนฝอยทําลายรากพืชที่ชาวเกษตรกรได้ปลูกไว้ทําให้เกิดความเสียหาย