การพัฒนาระบบเรือวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบ hybrid ระยะไกลแบบไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์, ณิชกุณ ชุ่มลือ, ปณาลี ทรงอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, จามจุรี พรหมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรมนุษย์ในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้งและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ผู้คนส่วนมากล้วนจะปล่อยของเสียที่ใช้แล้วกลับสู่ธรรมชาติในหลายๆทาง ผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานขึ้นเพื่อใช้ในการสำรวจมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสำรวจและสามารถนำตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากโครงงานนี้นำไปต่อยอดได้