การพัฒนาระบบเครื่องวัดปริมาณ NPK ในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิตา เครื่องสกุล, จิรพัชร บุญเตี่ยม, ธนกฤต ไชยชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พื้นที่การเกษตรของชุมขนอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ไร่นาและพื้นที่สำหรับทำสวน ซึ่งเหมาะแก่การทำนาข้าวและปลูกพืชหมุนเวียน ชาวบ้านชุมขนอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำเกษตรกรรมนิยมทำนาข้าวและปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้น เช่น ทำไร่ ทำสวน ไร่แตงโม ไร่ถัวฝักยาว ไร่ข้าวโพด และปลูกพืช เศรษฐกิจ เช่น ปาล์ม ยางพาราสภาพดินของพื้นที่ชุมขนอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเป็นดินที่เหมาะ แก่การเพาะปลูก และจากการสังเกตการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ นั้นพบว่าได้ผลผลิตเป็นอย่างดีชาวบ้านชุมขนอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งไม่มีความรู้ทางด้านการใช้ปุ๋ยเคมีมากนัก และ ไม่มีความรู้ในเรื่องธาตุอาหารในดินของพืช ซึ่งชาวสวนหรือเกษตรกรนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าดินใน แต่ละที่นั้นมีแร่ธาตุมากน้อยเพียงใด แต่หากชาวสวนหรือเกษตรกรได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุอาหาร ในดินแล้วได้รู้ว่าพืชต้องการธาตุอาหารชนิดใด ชาวสวนหรือเกษตรกรจะได้ใส่ปุ๋ยได้ตามที่พืชต้องการ

โครงงานเรื่อง เครื่องตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุในดิน (soil minerals detector) เป็นการตรวจสอบปริมาณ N-P-K และการวัดค่าพีเอช(pH) ของดิน เป็นการ ตรวจสอบสภาพของดินในแต่ละพื้นที่ในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ว่ามีปริมาณแร่ธาตุอาหารเหมาะสมต่อการปลูกพืชหรือไม่และยัง สามารถวิเคราะห์ได้อีกด้วยว่าพื้นที่ดินบริเวณนั้นต้องการปริมาณปุ๋ยมากน้อยเพียงใดและยังได้เผยแพร่ความรู้ ให้กับคนในชุมชนได้รู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพของดินได้ด้วยตัวเองและสามารถให้คำแนะนำใน การใช้ ปุ๋ยเคมีให้ตรงสูตรปุ๋ยตามความต้องการของพืชในชุมชนต่อไป