การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากเส้นใยกล้วยร่วมกับเส้นใยมะพร้าวเพื่อลดการให้น้ำและรักษาความชื้นสำหรับการจัดสวนแนวตั้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิมาภรณ์ มะลิวัน, รัตนวดี เพียรการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากเส้นใยกล้วยร่วมกับเส้นใยมะพร้าวเพื่อลดการให้น้ำและรักษาความชื้นสำหรับการจัดสวนแนวตั้ง

โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านสัณฐานวิทยา การดูดซับความชื้น และสมบัติเชิงกลของเส้นใยกล้วย 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม และกล้วยไข่พระตะบอง จากนั้นนำเส้นใยกล้วยที่มีคุณสมบัติดีที่สุดไปใช้ร่วมกับเส้นใยมะพร้าวในอัตราส่วนต่างๆ ผสมกับตัวประสาน แล้วนำไปขึ้นรูปกระถาง ทดสอบประสิทธิภาพของกระถางที่ได้ในแต่ละสูตร ในด้านการรับน้ำหนัก ความสามารถในการดูดซึมน้ำ และการย่อยสลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ศึกษารูปแบบการจัดวางกระถางของสวนแนวตั้งที่มีผลต่อการสูญเสียความชื้น ปริมาณแสง พื้นที่ในการจัดวาง และการเจริญเติบโตของพืช