การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในเนื้อเยื่อต้นปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia) ในสภาพหลอดทดลองด้วยโคลซิซิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัจจีว่า ศาสนภิบาล, พิชามญชุ์ จันทนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลาไหลเผือก หรือ ปลาไหลเผือกใหญ่ (Eurycoma longifolia) เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Simaroubaceae เป็นพืชในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีในไทย ลาว เขมร พม่า และมาเลเซีย เป็นไม้ไม่ผลัดใบ รากกลมโต สีขาวนวล ลำต้นเรียบสีน้ำตาลเทา มีผลเดี่ยว ผลอ่อนสีเขียว แก่แล้วเป็นสีส้ม คนไทยโบราณใช้เป็นยารักษาโรคมาลาเรีย โรคฝีในท้อง และบำรุงร่างกาย ซึ่งในต้นของปลาไหลเผือก ประกอบด้วยสารประกอบทุติยภูมิหลายชนิดแต่มีปริมาณค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยมีฤทธิ์ลดไข้ ต้านมาลาเรีย มีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศของหนูตัวผู้ ลดความวิตกกังวล เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ต้านการก่อเกิดเนื้องอก ลดน้ำตาลในเลือด สารออกฤทธิ์ที่สำคัญได้แก่ สารกลุ่ม quassinoids เช่น eurycomalactone eurycomanol eurycomanone ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาเลาเรียในหลอดทดลอง

จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นปลาไหลเผือก ทั้งความสำคัญ และปัญหาที่พบสาระสำคัญในปริมาณค่อนข้างต่ำ จึงต้องการที่จะปรับปรุงพันธุ์ของต้นปลาไหลเผือก ให้พืชสามารถผลิตสารสำคัญได้มากขึ้น โดยใช้วิธีการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในเนื้อเยื่อต้นปลาไหลเผือก ซึ่งมีรายงานการศึกษาว่าสารโคลชิซินสามารถชักนำพืชให้มีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมในสภาพหลอดทดลองได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมภายนอก และสามารถผลิตสาระสำคัญในปริมาณที่สูงกว่าต้นดิพลอยด์ เช่น รากของตังเซียม และHuang Qin ที่เป็นเททราพลอยด์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1 เพื่อหาความเข้มข้นของโคซิซินและระยะเวลาที่แช่ชิ้นส่วนปลาไหลเผือกที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดการพอลีพลอยด์

2 เพื่อศึกษาลักษณะของปลาไหลเผือกหลังจากการชักนำให้เกิดการพอลีพลอยด์

3 เพื่อหาสารสำคัญในต้นปลาไหลเผือกที่เกิดจากการพอลีพลอยด์

ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ

จากการศึกษาการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในเนื้อเยื่อปลาไหลเผือก ทำให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครโมโซมของต้นปลาไหลเผือก และการปลี่ยนแปลงของลักษณะต้นปลาไหลเผือก ที่ได้จากการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์