การทดลองเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมกำมะถัน ด้วยอาหารที่ทำจากนมบูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก วิทยา, พฤฒิกา เชื้อบ้านเกาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, ธิยาภรณ์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นมโคได้รับการผลิตและบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งปัญหาการเสื่อมเสียของนมโคเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะผู้จัดทำต้องการที่จะนํานมบูดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมกำมะถันแทนไข่ไก่ ซึ่งไข่ไก่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ โดยออกแบบชุดการทดลองเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ใช้ไข่ไก่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ และชุดที่ 2 ใช้นมบูดเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบความแตกต่างทางกายภาพและลักษณะของเชื้อจากการตรวจเชื้อด้วยวิธีการย้อมแกรมแบคทีเรีย ซึ่งจากการทดลองพบว่านมบูดไม่สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยงเเบคทีเรียได้ ทั้งนี้จึงควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียหลังจากได้รับอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างสม่ำเสมอ