การชักนำให้เกิดพอลิพลอยดีในพริกหยวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา ภูมิภมร, กวิน ชูสิน, ปาณัสม์ รุ่งนิรันดรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาการเกิดpolyploidyในพริกหยวก โดยนำเเคลลัสของพริกหยวกมาเเช่ในสารละลายโคลชิซีนในสภาวะต่างๆ โดยสภาวะที่ศึกษาเเบ่งเป็น2ปัจจัยได้เเก่ความเข้มข้นของโคลชิซีน โดยใช้สารละลายโคลชิซีนความเข้มข้น 0mg/L,100mg/L,200mg/L,300mg/L,400mg/Lที่อุณหภูมิ25องศาเป็นเวลา 24ชั่วโมง,48ชั่วโมงเเละ72ชั่วโมง จากนั้นนำเเคลลัสมาเพาะเลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยงโดยใช้อาหารสูตรMSเป็นเวลา30วัน จากนั้นบันทึกผลโดยใช้อัตราการรอดชีวิตของเเคลลัสพริกหยวกหลังจากเเช่สารละลายโคลชิซีน ขนาดเซลล์ปากใบ จำนวนเม็ดคลอโรพลาสต์ ความหนาเเน่นของเซลล์ปากใบ ความยาวใบ ความยาวราก จำนวนใบ เเละจำนวนราก หลังจากนั้นนำชิ้นส่วนของเเต่ล่ะตัวอย่างมาศึกษาคาริโอไทป์เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น