ถังขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา ปานงาม, โศภิษฐา กลับวงศา, นันทกร มณีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล หลาหวัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถังขยะอัตโนมัติ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาโดยลดการสัมผัสสิ่งสกปรกซึ่งอาจเต็มไปด้วยเชื้อโรคจากการมัดปากถุงขยะ ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ โดยการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การทำงานอัตโนมัติของถังขยะประกอบไปด้วย แถบสีแสดงสถานะปริมาณขยะในถัง การเปิดฝาถังขยะอัตโนมัติ รวมถึงการมัดปากถุงอัตโนมัติ มีขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้

  1. ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน

  2. ศึกษาการต่อแผงวงจรเพื่อแสดงผลการทำงาน

  3. ออกแบบถังขยะ

  4. ทดลองใช้งาน ปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข