แผ่นฟิล์มยืดย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพัทธ์ เจริญชัย, อัศม์เดช อัยรา, กฤติกร บวรวุฒิธนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารเพิ่มความหนืดที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มยืดจากแป้งมันสำปะหลัง โดยสารเพิ่มความหนืดที่ใช้ในการทดลองได้แก่ เพคติน และ กลูโคส แล้วนำมาพัฒนาเป็นสูตรฟิล์มยืดที่เหมาะสม หลังจากนั้นทำการศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของแผ่นฟิล์ม ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพ และความสามารถในการย่อยสลาย อีกทั้งมีการนำฟิล์มดังกล่าวไปทดลองใช้ห่อหุ้มอาหารด้วย