การสังเคราะห์ซีโอไลท์จากดินลูกรังและซังข้าวโพดเพื่อแก้ไขน้ำกระด้างถาวร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาตาวี พัฒนจงรักษ์, พีรพัฒน์ พงษ์ประเสริฐ, ศศิวิมล ใจตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันในบางพื้นที่ยังคงใช้น้ำประปาผสมกับน้ำกระด้างซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตอันก่อให้เกิดปัญหาคราบหินปูนตามผนังห้องน้ำ โครงงานนนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขความกระด้างของน้ำโดยการสังเคราะห์สารซีโอไลท์ที่มีฤทธิ์แอนตี้แบคทีเรียอันประกอบด้วยอลูมินาและซิลิกาจากดินลูกรังและซังข้าวโพดตามลำดับ