การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง Ag-TiO2@g-C3N4 ที่มีโครงสร้างแบบ Core-Shell เพื่อการย่อยสลายพลาสติก LDPE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสกร ยังมาก, อภิวิชญ์ สมบูรณ์อยู่กมล, ณัฐพล ลือชัยวัฒนโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ, สมยศ รัตนไพบูลย์กิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์ Ag-TiO@g-C3N4 โดยในการสังเคราะห์ Ag-TiO2 core จะใช้วิธี photoreduction และในการสังเคราะห์ Graphitic carbon nitride (g-C3N4) shell จะใช้วิธี thermal polymerization โดยกำหนดให้นำหนัก g-C3N4 ต่อ Ag-TiO2 เป็น 3%, 5% และ 7% จากนั้นนำสารที่ได้ไปตรวจสอบด้วยเทคนิค FT-IR, SEM และหาขนาด band gap จากเทคนิค UV-Vis นำสารที่ได้ไปขึ้นรูปฟิล์ม LDPE และตั้งทิ้งไว้ภายใต้แสงแดดเป็นเวลา 40 ชั่วโมง ตรวจสอบ carbonyl index, ร้อยละน้ำหนักที่สูญเสียไป และตรวจสอบพื้นผิวด้วย SEM