เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรเกียรติ สิงห์หนสาย, นายสองนคร ครุฑสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกแบบกินเองหรือว่าเพาะปลูกแบบธุรกิจค้าขายในระดับชุมชน และระดับธุรกิจขนาดย่อมโดยมีสินค้าทางการเกษตรหลายชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด แก้วมังกร และพืชผักชนิดต่างๆ โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืชคือ การให้น้ำกับพืชที่ปลูกอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ แต่ในภาวะปัจจุบันเกษตรกรที่เพาะปลูกมีภาระหน้าที่หลายอย่าง และไม่มีเวลาที่จะรดน้ำให้กับต้นไม้ทุกวัน จึงทำให้ต้นไม้ที่ปลูกได้รับน้ำไม่เพียงพอ และทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ สำหรับการใช้งานในบ้านที่มีต้นไม้มากๆ หรือปลูกอยู่หลายแห่ง เช่น ชั้นล่าง ตามระเบียงชั้นบน หรือบนดาดฟ้าชั้น 3 ชั้น 4 และการปลูกหญ้าที่สนามหรือขอบทางเดิน แบบที่เราเห็นกันนั้น การรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า