เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าจากความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสา ศรีหลิ่ง, ณภัทร อนันต์ก้านตง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ชัยหมื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนที่เกิดขึ้นจากการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าและเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่สามารถวัดกระแสไฟฟ้าจากความร้อน โดยทำการเลือกตัวแปรควบคุม คือ ค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน สถานที่ที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความดันอากาศ และ ตัวแปรต้นคือปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน นำวงจรไฟฟ้า A ใส่เข้าไปในกล่องที่ปิดมิดชิดแล้วเชื่อมต่อ Pressure Sensor DUAL PORTเข้าไปในกล่องเพื่อวัดความดันของอากาศที่อยู่ในกล่องเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านและจดบันทึกค่าความดันที่วิ่งผ่านแล้วนำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟความสัมพันธ์