แผ่นดูดซับเสียงจากใยบวบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทันตะวัน สุขเอี่ยม, ญาดา แสนคำ, พรรณน้ำเพชร เขียวแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชริดา คงแคล้ว, นันทวัน ศรชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์