แผ่นดูดซํบกลิ่นฟอร์มาลดีไฮด์จากแกลบและถ่านไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพร ยงพิศาลภพ, ชฎาพร สุวงค์, พิชชาภา เลาห์ทวีรุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพร กิติยายาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาคารบ้านเรือนในปัจจุบันนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ เนื่องจากลดปัญญาของพลาสติก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นมีกลิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์ จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการทำวัสดุดูดซับกลิ่นจากแกลบและถ่านไม้ไผ่