การพัฒนาระบบอัตโนมัติในการฟักไข่ และเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คริมา เหมาะหมาย, ปวันรัตน์ ดวงตะวัน, รสสุคนธ์ โพธิ์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีแหล่งโปรตีนสูง สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วเพราะมีวงจรชีวิตที่สั้น เป็นที่นิยมในการบริโภค สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันจิ้งหรีดมีราคาสูงถึงราคากิโลกรัมละ 150-200 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดได้เป็นอย่างมาก แต่จากการเก็บข้อมูลภาคสนามของกลุ่มผู้ทำโครงงานการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงของเกษตรกรมักพบเจอปัญหาในการเลี้ยงจิ้งหรีดในช่วงระยะเวลาในการฟักของไข่จิ้งหรีดจะพบว่ามีอัตราการฟักของไข่จิ้งหรีดที่ต่ำ เพราะในระยะของการฟักจะต้องขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นเป็นสำคัญ หากมีความชื้นมากเกินไปไข่จิ้งหรีดก็จะเน่า หากมีความชื้นน้อยเกินไปไข่ก็จะไม่ฟัก ทำให้อัตราการฟักของไข่จิ้งหรีดลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและในช่วงระยะของการเจริญเติบโตจะพบว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้จิ้งหรีดเกิดอาการช็อคและกัดกันตาย แต่ถ้าหากอุณหภูมิต่ำเกินไปจะทำให้จิ้งหรีดมีการเจริญเติบโตช้าและในมูลของจิ้งหรีดมีแก๊สที่ส่งผลทำให้จิ้งหรีดเกิดการตายได้

กลุ่มผู้ทำโครงงานจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ โดยการสร้างอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและปริมาณแก๊สในบ่อเลี้ยง ด้วยอุปกรณ์ IOT