การพัฒนาสารดูดซับในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากเซลลูโลสที่ผลิตได้จากแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาภา อินทรีย์, นวพชร เมืองงาม, สิรินทิพย์ ทองทับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี กมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงและกำลังเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงช่วยฝึกลักษณะนิสัยการขับถ่ายที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยง โดยแผ่นรองซับอนามัยของสัตว์ที่สำเร็จรูปมีการบรรจุสารดูดซับยิ่งยวด เช่น โซเดียมพอลิอะคริเลตที่เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งมีสมบัติเป็นสารไฮโดรฟิลิกมีการจัดเรียงตัวเป็นโครงร่างดูดซับสารต่างๆที่เป็นโมเลกุลมีขั้ว แต่พอลิเมอร์สังเคราะห์เหล่านี้มีอัตราการย่อยสลายต่ำ จัดเป็นสารเคมีที่อันตรายเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังพบว่าสัตว์เลี้ยงมักกัดแทะแผ่นรองซับ ทำให้สัตว์เลี้ยงสัมผัสหรือหรือกินสารดูดซับยิ่งยวดในแผ่นรองซับอนามัยจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ตามมา มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่ใช้แล้วทิ้งของแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพราะแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปมีอัตราการย่อยสลายต่ำ และมีราคาที่ค่อนข้างสูงของแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง

เซลลูโลสเป็นสิ่งที่พบได้ตามธรรมชาติเป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลล์พืช เช่น ผัก ผลไม้ โดยอยู่รวมกับเฮมิเซลลูโลส และเพกทินเซลลูโลสจัดเป็นเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำและสามารถพบได้ในผนังเซลล์ของราและสามารถสร้างจากแบคทีเรีย เช่น Acetobacter xylinum ซึ่งเซลลูโลสที่ได้จากพืชและสัตว์มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือเซลลูโลสที่ได้จากพืชมักมีพอลิแซคคาไรด์ชนิดอื่นๆ ปนเปื้อนมาด้วยดังนั้น เซลลูโลสจาก แบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter xylinum จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเป็นแหล่งของเซลลูโลสที่มีความ บริสุทธิ์สูง เช่น ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ซึ่งโครงสร้างของพอลิเมอร์ประกอบไปด้วยกลูโคสเพียงชนิดเดียว โครงสร้างปราศจากกิ่งสาขาดังที่พบในโครงสร้างเซลลูโลสที่สกัดได้จากพืช รูปแบบโครงสร้างของเซลลูโลสที่ได้จาก แบคทีเรียนี้จึงทำให้มีสมบัติเฉพาะคือ ความสามารถใน การอุ้มน้ำได้สูง เส้นใยมีลักษณะใส และเส้นใยทนต่อแรงดึง จากปัญหาเกี่ยวกับแผ่นดูดซับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลลูโลสจากแบคทีเรีย พบว่า เราสามารถพัฒนาแผ่นดูดซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย เพื่อแก้ปัญหาแผ่นรองซับอนามัยของสัตว์ที่สำเร็จรูปมีการบรรจุสารดูดซับยิ่งยวด เช่น โซเดียมพอลิอะคริเลตสารเคมีที่อันตรายเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม และมีอัตราการย่อยสลายต่ำทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นและมีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยแนวการทดลองของคณะผู้จัดทำจะทำการศึกษาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียชนิด Acetobacter xylinum และทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงและหาประสิทธิภาพต่อไป