การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับบำบัดน้ำโดยเครือข่ายระยะไกลแบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา สุขเพิ่ม, กชกร ขำรัมย์, ถิรพร แหวนวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพล คำแก่น, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อตรววจวัดคุณภาพน้ำบัดน้ำสำหรับ

การบำบัดผ่านระบบเครือข่ายระยะไกลแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้งาน ในการประเมินสิทธิภาพของระบบใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างการตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำ จำนวน 2 ค่า ซึ่งได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ(pH) ในการเก็บข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพน้ำ มีการควบคุมปัจจัยด้าน วัน เวลาและสถานที่