การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็ปไซต์วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วย AI เพื่อการวินิจฉัยโรคเชิงรุกและส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิศ สิทธิกรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะภัย ชลธาร, คณิศร เสมพืช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ใช้หลักการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของมนุษย์ เพื่อระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นก่อนผู้ป่วยจะมีอาการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยได้ มีการใช้ Flutter ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มบนมือถือและเว็บ การใช้ข้อมูลสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสารชีวภาพต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ เป็นต้น การใช้ความรู้ทางชีววิทยาในการแปลผลข้อมูลสุขภาพการนำผลการวินิจฉัยโรคจาก AI ไปปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนแพทย์ โดยแตกต่างจากโครงงานเดิมที่การพัฒนาโมเดล AI ใหม่ทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น