กระถางเพาะปลูกเลียนแบบหอมหัวใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณิชา รักษ์มณี, นันทิยา ปังประเสริฐ, ปัณฑิกา โยธาภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพสังคมในปัจจุบันมีการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นผู้พัฒนาจึงสนใจศึกษาแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนากระถางสำหรับเพาะปลูกต้นไม้โดยถอดแบบจำลองจากโครงสร้างของหอมหัวใหญ่โดยกำหนดการศึกษาเป็น 4 การศึกษาดังนี้ 1.การศึกษาสัณฐานของหัวหอมใหญ่ต่อการรับแรงกระแทกและการสูญเสียความชื้น 2.การศึกษาวัสดุที่เหมาะสมจากธรรมชาติสำหรับขึ้นรูปกระถาง 3.ศึกษายางไม้ในธรรมชาติต่อการอุ้มน้ำและควบคุมการปลดปล่อยสารอาหาร 4.ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่เพาะปลูกในกระถางประดิษฐ์ที่จำลองจากหอมหัวใหญ่ และจากการศึกษาหอมหัวใหญ่พบว่ามีลักษณะกลมมน มีกลีบหัวหอมซ้อนกันหลายชั้นเชื่อมกันที่ก้นของหอมหัวใหญ่ ในกลีบของหอมหัวใหญ่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ซึ่งผู้พัฒนาเห็นถึงความสำคัญของเศษวัสดุที่ผู้คนไม่นิยมนำใช้ จึงนำมาศึกษาขึ้นรูปกระถางโดยมี ขุยมะพร้าว แกลบ ซังข้าวโพด และเปลือกถั่ว พบว่าขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราทดลองแล้วได้ว่า ขุยมะพร้าวมีความชื้นมากที่สุดและมีธาตุ N P K ที่จำเป็นสำหรับพืชเพราะขุยมะพร้าวมีผิวสัมผัสที่มากและมีความนิ่มคล้ายฟองน้ำมีเส้นใยซึ่งทำให้น้ำสามารถเข้าไปแทรกตัวได้ดี ผู้พัฒนาได้ศึกษายางไม้มาจำลองความชุ่มชื้นของหอมหัวใหญ่ คือ ยางสะเดา ยางมะกอก ยางจามจุรี และยางมะม่วง พบว่ายางมะกอกมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากทดลองนำยางมะกอกมาแช่น้ำ ยางมะกอกจะเริ่มพองตัวขึ้นและมีผิวสัมผัสคล้ายๆเยลลี่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายางมะกอกสามารถกักเก็บน้ำได้ช่วยให้กระถางมีความชุ่มชื้นมากขึ้น เมื่อนำมาประดิษฐ์กระถางได้ทดลองนำมาปลูกต้นไม้ 5 วันเทียบกับกระถางดินเผาทั่วไป พบว่าต้นไม้ที่ปลูกในกระถางหอมหัวใหญ่มีการเจริญเติบโตมากกว่ากระถางดินเผาทั่วไป จากผลการศึกษาพบว่ากระถางมีประสิทธิภาพีในพื้นที่ๆแห้งแล้งหรือมีอุณหภูมิสูงดังนั้นจึงเหมาะมากในประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้น และมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถใช้ได้ในที่มีพื้นที่จำกัด