กระถางอุ้มน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยา สระทองสอน, ภัทรธิดา ระดาพัฒน์, วิภาวี อธิกะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์