การกำจัดคราบน้ำมันในน้ำโดยใช้โฟมยางพาราผสมเส้นใยของดอกธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณ์ ณ หนองคาย, ชาติศิษฐา คงนาวัง, หฤษฎ์ พลโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริศรา อรรคษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาคราบน้ำมันในแหล่งน้ำส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั้นๆ ทำให้เกิดมลพิษต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลกับมนุษย์เองด้วย กลุ่มของเราจึงได้คิดค้นโฟมยางพาราผสมเส้นใยของดอกธูปฤาษีซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับคราบน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการนำเส้นใยของดอกธูปฤาษีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารนาโนธรรมชาติและมีความสามารถในการดูดซับคราบน้ำมัน มาผสมกับยางพาราที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคราบน้ำมันเช่นเดียวกัน แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นโฟม เพื่อให้มีพื้นที่ในการดูดซับนํ้ามันได้มากยิ่งขึ้น