อินดิเคเตอร์ธรรมชาติสำหรับตรวจหาธาตุเหล็กปนเปื้อนในน้ำประปาของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรินทร รัตนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา รักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์