หาพื้นที่ผิวข้างกรวยฐานวงรี โดยใช้โปรแกรม GSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร พลกูล, วีรวิชญ์ โชติกะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพานี ฉิมพลี, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานคณิตศาสตร์ การหาพื้นที่ผิวข้างกรวยที่มีฐานเป็นวงรี โดยใช้โปรแกรม GSP ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาวิธีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับคำนวณหาค่าของพื้นที่ผิวข้างของกรวยที่มีฐานเป็นวงรีโดยใช้การคำนวณผ่านโปรแกรม GSP แล้วนำผลที่ได้มาสังเกตหาค่าแนวโน้มของพื้นที่ ที่เกิดจากการกำหนดแกนเอกแกนโทของฐานและความสูงของกรวย ที่ไม่มีสมการในการคำนวณ ผลจากการศึกษาพบว่า พื้นที่ผิวข้างกรวยที่มีฐานเป็นวงรี สามารถคำนวณหาค่าได้จากโปรแกรม GSP โดยใช้เมื่อแกนเอกแกนโทของฐานและความสูงของกรวยในค่าต่างๆ แนวโน้มของค่าผิวข้างที่ได้คือ เมื่อแบ่งฐานของกรวยฐานวงรีออกเป็นส่วนมากเท่าใดค่าความคลาดเคลื่อนของพื้นที่ผิวข้างกรวยฐานวงรีจะยิ่งน้อยลง และเข้าใกล้ค่าจริงยิ่งขึ้น