หลอดพลาสติกชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงและเปลือกกุ้งข้าวสุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไปรยา ไชยพรรณา, เคียงชลัท อ่อนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ, ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันคือปัญหาขยะพลาสติก เนื่องจากพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองหรือใช้เวลาในการย่อยสลายนาน จึงมีการผลิตพลาสติกจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายตัวเองได้ในธรรมชาติ หรือพลาสติกชีวภาพขึ้น จากการศึกษาพบว่าหลอดเป็นพลาสติกที่มีการผลิตเป็นจำนวนมากและใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าหลอดจะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปแปรใช้ใหม่ได้แต่เครื่องรีไซเคิลพลาสติกส่วนใหญ่ไม่รองรับพลาสติกที่มีขนาดเล็กเช่นหลอด ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะประดิษฐ์หลอดพลาสติกชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงและเปลือกกุ้งขาวสุก โดยสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลากะพงด้วยการแช่ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดแอซิติก สกัดด้วยน้ำ ระเหยน้ำออก นำไปอบ แล้วคำนวณร้อยละผลผลิตได้ 22.15 และสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวสุกด้วยการแช่ในกรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์นำไปอบ แล้วคำนวณร้อยละการผลิตได้ 30.8 แล้วผู้ศึกษาจะดำเนินการศึกษาหาอัตราส่วนระหว่างสารละลายเจลาตินในน้ำและสารละลายไคโตซานในกรดแอซิติกที่ทำให้มีความเป็นพลาสติกมากที่สุดโดยการวิเคราะห์คุณภาพหลอดพลาสติกชีวภาพจากการหาค่าการยืด ค่าการทนต่อแรงดึง ค่าโมดูลัส และค่าความเหนียวต่อไป