หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูษิต ทุมแถว, ภูรีพัฒน์ นาคนาคา, พีรวัส เลิศพัฒนสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมบูรณ์ ดวงพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สามารถทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อความสะดวกแก่การทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์