หลอดพลาสติกชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงและเปลือกกุ้งข้าวสุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไปรยา ไชยพรรณา, เคียงชลัท อ่อนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ, ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์