เครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวาลินี หล่าอุดม, โภคิน สว่างแก้ว, เสาวลักษณ์ ธงงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชยา มีวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

“ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์” เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่นำมาเป็นแผ่นกรองอากาศ(สุพรรณิการ์, ฝ้าย, นุ่น) พบว่า แผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยพืชที่กรองฝุ่นได้มากที่สุด คือ สุพรรณิการ์ ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ พบว่า รูปแบบแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ที่เหมาะสมในการขึ้นรูป คือ ผ้าตาถี่ เย็บถี่ ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยสุพรรณิการ์ วิธีการทดลองที่ 3.1 ด้านเวลาที่ใช้ในการกรองอากาศให้มีค่าของฝุ่นละอองในระดับปกติ ที่ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือน้อยกว่า พบว่า เครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ ใช้เวลาในการกรองฝุ่นละอองใกล้เคียงกับเครื่องกรองอากาศที่มีขายตามในท้องตลาด วิธีการทดลองที่ 3.2 ด้านการสิ้นเปลืองพลังงาน พบว่า วัดค่าไฟหลังจากการทดลองเปิดเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองสุพรรณิการ์ แล้วเครื่องกรองอากาศใช้พลังงานไป 0.0055 วัตต์/ ชั่วโมง วิธีการทดลองที่ 3.3 ด้านอายุการใช้งานแผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศ พบว่าขึ้นอยู่กับการเปิดใช้งานเครื่องกรองอากาศร่วมกับแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์