การศึกษาชนิดลูกน้ำยุงและพืชในวงศ์ Lentibulariaceae เพื่อควบคุม จำนวนลูกน้ำในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริเวณใกล้เคียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติพงศ์ ศรีปัญญา, เจษฎาภรณ์ รัตนะ, สรวิชญ์ สกุลปีบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, กิริยา ทิพมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมโครงการ

การจำทำโครงงานเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของลูกน้ำยุงกับพืชในวงศ์Lentibulariaceae เพื่อควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และ บริเวณใกล้เคียงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสำรวจชนิดของลูกน้ำยุงในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บริเวณใกล้เคียง 2. เพื่อศึกษาสภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายข้าวเหนียวในการลดปริมาณของประชากรลูกน้ำยุง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้

1.แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 สำรวจชนิดของลูกน้ำยุงโดยเก็บตัวอย่างลูกน้ำยุงจากแหล่งต่างๆ บริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริเวณใกล้เคียง โดยการใช้กระชอนสุ่มตักเอาลูกน้ำยุงมา จำนวน 3 ครั้ง ต่อ 1 แหล่ง จากจำนวน 20 แหล่ง ต่อ 1 วัน เป็นเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ นับจำนวนและคัดแยกชนิดของลูกน้ำยุงโดยใช้วิธีการส่องใต้กล้องจุลทรรศน์พร้อมบันทึกข้อมูลแต่ละชนิด เมื่อครบ 12 สัปดาห์นำผลการทดลองมาหาค่าเฉลี่ย

ชุดที่ 2 หาประสิทธิภาพของสาหร่ายข้าวเหนียวในการควบคุมปริมาณลูกน้ำยุง โดยตักเอาลูกน้ำยุงจำนวน 3 ครั้ง ต่อ 1 แหล่ง จากจำนวน 20 แหล่ง ต่อ 1 วัน เป็นเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์และ น้ำจากแหล่งเดียวกับชุดที่ 1 ใส่ในกะละมังขนาด 21 x 64 และนำสาหร่ายข้าวเหนียว 2 ต้นใส่ลงกะละมัง นับปริมาณลูกน้ำยุงแล้วเทลูกยุงทั้งหมดลงไปในกะละมัง จับเวลา ทุกๆ 15 นาทีเพื่อนับจำนวนลูกน้ำยุง เป็นเวลา 60 นาที พร้อมบันทึกผล

ชุดที่ 3 เป็นชุดเปรียบเทียบกับชุดที่ 2 ซึ่งทำเหมือนกันกับชุดที่ 2 แต่ไม่ได้ใส่สาหร่ายข้าวเหนียวลงไปจับเวลา ทุกๆ 15 นาทีเพื่อนับจำนวนลูกน้ำยุง เป็นเวลา 60 นาที พร้อมบันทึกผล

  1. เก็บตัวอย่างน้ำและวัดอุณหภูมิของน้ำทุกครั้งจากแหล่งเดียวกันที่เก็บตัวอย่างลูกน้ำยุงปริมาตร 125 มิลลิลิตร เป็นเวลา 20 สัปดาห์ตามจำนวนวันที่เก็บตัวอย่างลูกน้ำยุง แล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยวัดค่า PH ,ค่าความนำไฟฟ้า แล้วบันทึกผล